JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Välkommen till Sundsvalls tingsrätt

Sundsvalls tingsrätt är en medelstor tingsrätt mitt i Sverige som är en modern och öppen arbetsplats med engagerade medarbetare. Tingsrätten arbetar för att med hög rättsäkerhet och kvalitet snabbt och effektivt fullfölja sin uppgift. Tingsrätten finns i centrala Sundsvall och omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge inom Västernorrlands län. Tingsrätten ligger centralt i Sundsvall i nyrenoverade lokaler med fokus på säkerhet och trygghet.

Vid domstolen finns gemensamma administrativa funktioner för för tingsrätten, Rättshjälpsmyndigheten och Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall. Tingsrätten handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser. Sundsvalls tingsrätt är även sjörättsdomstol och handlägger mål och tvister enligt sjölagen avseende kuststräckan Holmsund - Gävle.  

Tingsrättens chef är lagmannen som är myndighetschef och administrativ chef också för hyres- och arrendenämnden och Rättshjälpsmyndigheten. Vid domstolen och de båda myndigheterna finns det drygt 50 medarbetare.

Vid tingsrätten finns lagmannen, fem rådmän och tre fiskaler. Utöver dessa nio domare finns på enheten en handläggarchef och tolv domstolshandläggare/handläggare. Minst två av handläggarna tjänstgör på heltid som handläggare vid hyres- och arrendenämnden. Också de två hyresråden vid hyres- och arrendenämnden deltar till viss del i dömandet vid tingsrätten enligt lagmannens bestämmande. 

Tingsrätten har dessuom normalt nio notarier. En tingsnotarie är vanligen en nyutexaminerad jurist och tjänstgöringen utgör första steget på domarbanan men leder ofta till andra anställningar inom rättsväsendet eller i privat verksamhet. I notarietjänstgöringen ingår ett stort utbildningsmoment och tjänstgöringstiden är begränsad till högst två år. Tingsnotarierna biträder domarna i deras arbete. Tingsnotarier sitter som protokollförare vid förhandlingar samt handlägger även vissa mål och ärenden på eget ansvar, främst under den senare delen av sin tjänstgöringsperiod. Under två månader tjänstgör tingsrättens notarier vid hyres- och arrendenämnden som protokollförare men får också efter delegation fatta vissa beslut. Notarierna biträder även lagmannen administrativt som bl.a. föredragande av remisser.

En betydelsefull del av beredningen av mål och ärenden utförs av tingsrättens domstolshandläggare under ledning av en handläggarchef. I samråd mellan domare och domstolshandläggare handläggs målen och ärendena från det att de kommer in till domstolen till dess de avgörs. En domstolshandläggare sköter efter delegation självständigt skriftväxling och expedieringar i mål och ärenden och för i stor utsträckning även protokollet vid olika förhandlingar inför rätten.

Inkommande mål och ärenden till såväl tingsrätten som de båda övriga myndigheterna tas emot av registrators- och arkivfunktionen. Där lottas nya mål och ärenden liksom handläggs det för domstolen och myndigheterna gemensamma administrativa diariet. Vid samma funktion finns också arkivarien som svarar för myndighetsarkiven.

Det är säkerhets- och trygghetsfunktionen som svarar för den av lagmannen beslutade permanenta säkerhetskontrollen och allmän säkerhet i lokalerna samt bemannar den för domstolen och myndigheterna gemensamma reception. Vid funktionen finns fyra ordningsvakter med särskilda förordnanden från Polismyndigheten. Funktionen biträder även domstolen och myndigheterna med reception och vissa löpande serviceåtgärder.

De administrativa funktionerna leds i det dagliga arbetet av en chefsadministratör. Det är också denna medarbetare som har det huvdsakliga ansvaret att bereda och verkställa administrativa frågor som beslutas av domstolschefen. Förutom registrators- och arkivfunktionen och säkerhets- och trygghetsfunktionen finns också personal- och ekonomifunktionen och  IT- och teknikfunktionen.

Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall omfattar Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. Arrendenämnden liknar hyresnämnden, men i stället för att handlägga hyres-och bostadsrättstvister handlägger den arrendetvister. Vid hyres- och arrendenämnden tjänstgör tingsrättens lagman och två hyresråd. Minst två av domstolshandläggarna vid tingsrätten tillsammans med särskild förordnade tingsnotarier vid tingsrätten deltar i nämndens arbete med företrädesvis beredande uppgifter i ärendena men också med protokollföring.

Rättshjälpsmyndigheten är en rikstäckande förvaltningsmyndighet inom Sveriges Domstolar som hanterar rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Ansökningar om rättshjälp görs till Rättshjälpsmyndigheten i de mål eller ärenden som inte redan har påbörjats i en domstol. I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sin rätt prövad i eller utanför domstol. Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska den som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälpsmyndigheten är också återkravmyndighet för statens krav i bl.a. brottmål. Vid Rättshjälpsmyndigheten tjänstgör tingsrättens lagman tillika myndighetschef och ytterligare två jurister samt fyra handläggare.
Senast ändrad: 2018-07-07